Kursus: Autisme – og vejen til job og uddannelse

– Et kursus i beskæftigelsesindsats tilpasset borgere med autismespektrum-forstyrrelser 

“Et menneske med autisme er netop – ét menneske med autisme” 

På dette kursus får du et indblik i de mennesker med autisme, vi møder i beskæftigelsesindsatsen. Du får perspektiver på deres oplevelser, udfordringer og de muligheder, I sammen kan gå på opdagelse i for at udvikle og udnytte. 

Kurset er bygget op i 3 moduler og har et centralt mål i hele forløbet, som handler om, at du som deltager får grundlag for at justere og tilpasse din praksis til netop denne målgruppes udfordringer.  

Forløbets læringsmål er: 

At give deltagerne 

  • Grundlæggende viden om autisme.  
  • Denne bringes i spil i forhold til kerneopgaverne indenfor beskæftigelsesindsatsen. På hvilke måder kan denne tilrettelægges med hensyn til de autistiske vanskeligheder, uden at risikere stilstand, passivitet og misforståelser?  
  • Læringsforløb, hvor deres daglig praksis påvirkes og udvikles gennem refleksion, ny viden og erfaring.  
  • Øget sikkerhed i beskæftigelsesfaglige indsatser for målgruppen; mennesker med autisme.  

Der er plads til max 18 deltagere på et hold. I undervisningens dialog vægtes arbejde med egen praksis og en tæt sparring på deltagernes egen faglige udvikling.  

Forløbets opbygning 

Hele forløbet afsluttes med en individuel læringssamtale, som finder sted 1-2 måneder efter sidste modul. Her har deltager og underviser lejlighed til at evaluere udbyttet, justere fremtidigt fokus og kvalificere det videre arbejde med beskæftigelsesfaglighed i forhold til målgruppen.  

Forberedelse 

Der forudsættes forberedelse for deltagelse i kurset. 

Alle deltagere vil på første modul blive introduceret for arbejdet med individuelle læringsmål og praksiseksperimenter, som forventes udført imellem modulerne. Der kan forekomme gruppearbejde imellem moduler.  

Udover nedenstående pensum (som udleveres i elektronisk form) vil der løbende blive foreslået supplerende litteratur og materialer.  

Særligt inden modul 1

  • Væksthusets Kompetencecenter: Guide til beskæftigelsesindsats for mennesker med autisme 
  • Louise Egelunds blog: Indlæg fra 2013 om oplevelsen af diagnosen: https://www.salixas.com/Da- jeg-blev.html  
  • Sophie Danneris og Tanja Dahl: Meningsfuldhed i beskæftigelsesindsatsen: uden for nummer no. 34 2017.  

Særligt inden modul 2

  • Barry M. Prizant: Det unikke menneske, et nyt syn på atusime: Kap. 7: Hvad det kræver at ”fatte det”  

Særligt inden modul 3

  • Leif Kongsgaard: Multiteoretisk praksis i socialt arbejde: Kap. 1+ 2: ”Multiteoretisk praksis” og ”Det er relationen der virker” 
  • Louise Egelund: Bogen ”Få dig dog et godt liv!” – om stress og autisme. Kap. 2: Sanserne 

Yderligere Anbefalet:

  • Bogen: Så få dig dog et (godt) liv – om stress og autisme. Af Louise Egelund.  
  • Film: Life, Animated (dokumentar)  

Ledermodul – digitalt 

Ledermodulet sendes til nærmeste leder via mail og har det primære formål, at deltagerens leder involveres i deltagerens praksislæring. Her er også fokus på, hvordan lederen – med overordnet forståelse for autisme – kan give medarbejdere gunstige rammer for arbejdet med denne målgruppe.  

Ledermodulet tilsendes to uger før kursusstart og kan gennemgås på et selvvalgt tidspunkt inden kursusstart. Der skal beregnes ca. 2 timer til modulet. Herudover anbefales leder at holde to korte læringssamtaler med deltagere på kurset efter modul 1 og ved forløbets afslutning.  

Modul 1: Viden om autisme – og hvad diagnosen betyder for job/uddannelse 

2 dage kl. 9-15 

På dette første modul introduceres autismemålgruppen bredt. Vi arbejder med udgangspunkt i modellen: Den autistiske triade, som udleveres og gennemgås. Der arbejdes desuden med at forholde de autistiske grundlæggende vanskeligheder til arbejdsmarkedet og opgaven omkring inklusion i arbejds- og uddannelsesfællesskaber. Undervisningen veksler mellem faglig viden og deltagernes arbejde med cases og praksis i grupper.  

Som forberedelse bedes alle deltagere medbringe en case  

Modul 2: Autisme og mestring på arbejdsplads og uddannelse 

2 dage kl. 9-15 

På dette modul har vi dobbelt fokus – 1: Individet og de udfordringer, autisme medfører i arbejdslivet og 2: Virksomheden og de elementer, der er brug for at undersøge nærmere.  

Vi undersøger mestringsbegrebet og får inspiration til, hvordan borgere med autisme kan mestre deres udfordringer. Vi taler om arbejdet med selvværd, selvtillid og selvfortælling – som en integreret del af det virksomhedsrettede arbejde. Herudover arbejder vi med begrebet ’tillid’ og troen på borgeren som et element i samtalen; hvordan kan du gennem sproget kan påvirke selvtillid og en samlet tro på borgerens fremtid på arbejdsmarkedet. Dette felt er nemlig særligt relevant for borgere med udfordrende diagnoser – som autisme. 

Vi undersøger virksomhedssamarbejdet. Herunder match, forberedelsen til praktik/besøg/job og samarbejdet om opgaver, mestring og mening på virksomheden.  

Vi arbejder i dybden med metoder til at træne eksempelvis transport, fremmøde, angsthåndtering mv. Der vil desuden være fokus på temaer som social isolation, ensomhed og stress/belastning.  

Forberedelse:  

  • Arbejde med aftalte praksiseksperimenter 
  • Nedskrive case iht. virksomhedssamarbejde (max ½ side) 
  • Interview med arbejdsgiver: Hvad ved du om autisme? (guide udleveres)  
  • Læse pensumtekster 

Modul 3: Autisme – stress og sårbarhed 

2 dage kl. 9-15 

På dette modul arbejder vi igen både med individ og virksomhed.  

Der introduceres og trænes forskellige samtaleteknikker, som tager de nødvendige hensyn til de udfordringer, som eksisterer hos borgere med autisme. Derudover sættes fokus på meningsskabelse i det virksomhedsrettede. Vi arbejder med, hvordan du forbereder den ledige på jeres samarbejde, og hvordan du benytter forskellige kanaler til at opnå den ønskede tydelige kommunikation. Derforuden styrker vi dine muligheder for at fastholde retning og mening.  

Der gives en introduktion til stress og en særlig vægt på, hvordan vi kan vedligeholde et velfungerende system omkring borgere med autisme. Øvrige diagnoser – som ofte optræder i sammenhæng med autisme – berøres kort og drøftes i forhold til målet om beskæftigelse.  

Forberedelse 

  • Arbejde med praksiseksperimenter 
  • Læsning af pensum  
  • Fremlæggelse af mestringsfortælling (model udleveres på modul 2) 

Opfølgningssamtale 

Hver deltager tilbydes 1 times opfølgende samtale. Disse kan foregå individuelt med eller uden deltagelse af nærmeste leder. Det er også muligt at samle sig i mindre grupper og lave fælles læringsrefleksion. Samtalen planlægges ved afslutningen af modul 3 og finder sted ca. 2-3 måneder efter forløbets afslutning. Samtalen foregår digitalt eller på kursusstedet.  

Formålet med den opfølgende samtale er at fastholde den læring og de praksisforandringer, som kurset afstedkommer.  

I samtalen er læringsmålet omdrejningspunktet, og der gives feedback på såvel læringsprocessen som de konkrete udfordringer den enkelte deltager møder i dagligdagen.  

Praktisk 

Kurset koster 14.500 kr. + moms og er inklusive forplejning, men uden eventuel overnatning.  

Kurset afholdes  

I København, på Thoravej (adresse)

  • Modul 1: 8-9. september 2021. Begge dage kl. 9-15 
  • Modul 2: 27-28. oktober 2021. Begge dage kl. 9-15 
  • Modul 3: 18-19. november 2021. Begge dage kl. 9-15 

I Aalborg, Cafe Fair på Strandvejen

  • Modul 1: 2-3. september 2021. Begge dage kl. 9-15 
  • Modul 2: 14-15. oktober 2021. Begge dage kl. 9-15 
  • Modul 3: 11-12. november 2021. Begge dage kl. 9-15 

Væksthuset tilbyder også sparring, supervision og rådgivning med særlig fokus på autisme, læs mere her.

Se vores fulde kursusbeskrivelse her [pdf

Tilmeld her