Beskæftigelsesfaglig masterclass

Beskæftigelsesfeltet i Danmark er under forandring i disse år. Særligt for borgere i udsatte positioner.

 

Feltet er præget af en række modsatrettede kræfter med tilhørende dilemmaer.

Vi ser en bevægelse mod mere helhedssyn samtidig med, at silotænkning fortsat er udbredt.

Vi ser tiltag mod større frihedsgrader for både jobcentre og den enkelte fagprofessionelle samtidig med, at procesreguleringer og ’one size fits all’ fortsat præger styring og tænkning.

Samskabelse er in, men hvordan er det forskelligt fra samarbejde?

Der produceres store mængder forskning på feltet, men hvordan skal den bruges?

Overalt skal borgeren nu inddrages, have ansvar, lyttes til og behandles med værdighed samtidig med at det, der måles på, er effekter, afgangsrater og hastighed.

 

Alt dette stiller krav til den beskæftigelsesfaglige chef og til ledelse i feltet

Bliv en del af et stærkt netværk
Denne masterclass-række er et forum, hvor forskning og praksis mødes i en fælles drøftelse. Deltagerne undersøger beskæftigelsesfaglighed og ledelse på et organisatorisk og strategisk niveau. Ved hver session præsenterer en af eksperterne sin aktuelle forskning på feltet.

  • Du kan dele erfaringer, perspektiver og viden.
  • Du kan lægge konkrete visioner, problemstillinger og dilemmaer frem til fælles undersøgelse og inspiration.
  • Eksperten deltager i alle drøftelser og giver sine input på baggrund af en bred viden fra dansk og international forskning.

Få adgang til online vidensplatform og kommunikation

Du får adgang til en fælles videns- og inspirationsplatform. Hver mødegang suppleres med litteraturoplæg, podcasts og artikler.

Væksthusets Kompetencecenter understøtter kommunikation mellem møderne.

Eksperterne svarer løbende på spørgsmål fra netværkets medlemmer.

 

Hvem faciliterer møderne?

Leif Tøfting Kongsgaard er faglig direktør i Væksthuset, ph.d stipendiat ved Aalborg Universitet og har i en årrække været en af de mest centrale personer i arbejdet med at højne beskæftigelsesfaglighed, refleksivitet og responsivitet på beskæftigelsesområdet. Han sikrer en rød tråd gennem møderne og sørger for at faglig inspiration omsættes til fælles refleksioner og forandringer.

 

Hvad indeholder hver enkelt masterclass?

 

7. juni: Hvordan får vi forskning og praksis til at spille sammen?

Beskæftigelsesområdet har traditionelt set været præget af en form for vidensoverførsel, hvor især forskningsbaseret viden om bestemte indsatsers effekter har haft forrang. Denne tradition har medvirket til, at der i dag er et vidensoverskud såvel som et vidensunderskud på beskæftigelsesområdet. I praksis betyder det, at essentiel forskning ikke altid oversættes til bedre praksis. Der er derfor brug for at nytænke denne del af beskæftigelsesområdet.

 

Dorte Caswell introducerer vidensmobilisering som et alternativ til vidensoverførsel. Med udgangspunkt i detaljeret kendskab til den kommunale praksis på beskæftigelsesområdet trækkes begreber og ny viden ind fra et stadigt voksende internationalt forskningsområde, som kan inspirere og forstyrre den gængse tænkning. Dorte giver eksempler på, hvordan begreber som ’gribning i samtaler’, ’positive afvigelser’ og ’borgerinddragelse’ har bidraget til udvikling af nye praksisser i jobcentrenes konkrete hverdag.

 

Dorte Caswell er professor i socialt arbejde på Aalborg universitet. Hun har sammen med Flemming Larsen oprettet Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser – CUBB.

 

30. august:  Hvordan bringer vi flere mennesker – i udsatte positioner – i job?

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) har vist os, hvad der er mest afgørende for, at ledige i udsatte positioner kommer i job – men hvordan bliver den viden til virkelighed? Charlotte Liebak Hansen går i dybden med forskningsresultaterne og faciliterer en diskussion om, hvilke forandringer resultaterne kalder på i den beskæftigelsesfaglige praksis.

 

BIP er det hidtil mest omfattende progressionsmålingsstudie af sin art – med mere end 27.000 progressionsmålinger foretaget på ca. 4.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere gennem fire år. Hovedresultaterne tilsiger, at vi skal væk fra trappestigetænkningen til fordel for samordnede, koordinerede indsatser.

Vi skal stræbe efter at skabe organisationer, der har fokus på mening, sammenhæng og fremdrift – og som ligeledes minimerer sagsbehandlerskifte.

 

Charlotte Liebak Hansen er chef for Væksthusets Forskningscenter. Hun har en ph.d.-grad fra AAU og er hovedarkitekten bag BIP-projektet.

 

4. oktober: Hvordan skaber vi innovative løsninger gennem udvikling af borgerinddragelse og frontlinjepraksis?

Der er både internationalt og i Danmark kommet fokus på samskabelse og borgerinddragelse i de offentlige velfærdsservices. I denne session ser vi nærmere på, hvad det konkret betyder, når det gælder det beskæftigelsespolitiske område.

 

Hvorfor skal vi samskabe? Hvordan gavner det borgeren? Hvordan kan samskabelse og borgerinddragelse formuleres i visioner? Hvilke dilemmaer og udfordringer er forbundet med at realisere sådanne visioner i praksis? Flemming Larsen fokuserer i denne session på behovet og betingelserne for at gå fra et NPM-orienteret system til et værdiorienteret system med fokus på værdiskabelse for borgeren. Borgerinddragelse stiller krav om mere kompetente og autonome medarbejdere, men også om nye ledelsesmæssige rammer, der kan understøtte borgerinddragelse i praksis. Et centralt tema i denne session er, hvordan en sådan autonomi til medarbejderne ledelsesmæssigt kan etableres og styres – samtidig med at vi fastholder legitimitet, dokumentationskrav og undgår vilkårlighed i serviceydelsen.

 

Flemming Larsen er med sin mangeårige erfaring og forskning inden for dansk og international arbejdsmarkeds- og socialpolitik et af de mest kendte navne på området. Han har især beskæftiget sig med betydningen af politiske og administrative reformer for organiseringen af indsatsen og den lokale praksis i kommunerne.

 

22. november: Hvordan skaber vi rum for beskæftigelsesfagligheden?

Leif beskriver, hvorfor organisationerne omkring de fagprofessionelle har brug for at udvikle organisatorisk dilemmakapacitet. Leif har lavet feltarbejde i flere jobcentre og har særligt undersøgt organisationers evne til at arbejde med – og håndtere – dilemmaer i arbejdet med borgere i udsatte positioner. Arbejdet er præget af ’vilde problemer’, ’modstridende rationaler’ og ’moralske dilemmaer’.

 

Her gives et indblik i Leifs igangværende forskning om, hvordan organisationer arbejder med sparring og refleksiv praksis. Der er brug for at udvikle en ledelsestilgang og en sparringskultur, der står på et kritisk refleksivt grundlag, hvor man ledelsesmæssigt og kollegialt kan og tør give og modtage kritisk feedback samtidig med, at man ikke forsimpler og ignorerer de reelle dilemmaer i arbejdet. Grundspørgsmålet er: Hvordan udvikler man en faglig kritisk refleksiv praksis til gavn for kerneopgaven?

I oplægget illustreres pointerne med empiriske eksempler på, hvordan tal, data, tempo, dilemmaer og evidens udspiller sig i beskæftigelsesorganisationer mellem chefer, ledere og frontpersonale. I sessionen vil der være et særligt fokus på det organisatoriske og på, hvordan man på chef- og ledelsesniveau kan arbejde med at udvikle dilemmakapacitet og en kritisk refleksiv kultur.

 

Leif Tøfting Kongsgaard er faglig direktør i Væksthuset, ph.d stipendiat ved Aalborg Universitet og har i en årrække været en af de mest centrale personer i arbejdet med at højne beskæftigelsesfaglighed, refleksivitet og responsivitet på beskæftigelsesområdet.

For mere indsigt i Leifs aktuelle ph.d-studie: Se her

Praktisk information.

Hvem kan deltage?

Forudsætningen for deltagelse er, at du har en rolle på chef- eller lederniveau i en beskæftigelsesfaglig organisation. Det kræver ingen forberedelse at deltage. Det er et tilbud, ikke en forudsætning, at du læser det udsendte materiale

 

Begrænsede pladser

For at sikre muligheden for dialog og fælles udvikling udbyder vi kun 15 pladser på holdet. De tildeles efter først til mølle-princippet.

 

Datoer og lokaler

Masterclass-rækken afholdes hos Væksthuset i København fra 10.00 -14.30. Hvis der ikke er mulighed for at afholde møderne fysisk pga. covid-19, bliver møderne afholdt virtuelt.

Mandag d. 7. juni 2021, 10-14.30

Mandag d. 30. august 2021, 10-14.30

Mandag d. 4. oktober 2021, 10-14.30

Mandag d. 22. november 2021, 10-14.30

 

Er du forhindret i at deltage på en af sessionerne, kan du efter aftale sende en anden fra din organisation.

 

Forplejning

Du vil få serveret kaffe og croissant samt frokost og drikkevarer.

 

Pris

Prisen for deltagelse er 18.000 kroner + moms. per person for deltagelse i hele masterclass-rækken. Tilmelding er bindende.

Tilmeld her